Faunabeheereenheid 
Noord-Holland

Het is vandaag:
11 December 2016
 
 
Beginpagina
 
 
  :: Menu
Hoofdmenu
Beginpagina
Faunabeheerplan
algemene soorten 2014-2019
Faunabeheerplan
damhert 2016-2020
Ganzenbeheerplan 2015-2020
Bijlagen GBP 2015-2020
Woord/begripsverklaring
Beleidsnota FFwet Noord-Holland
Provinciale vrijstellingsverordening
Provinciaal faunabeheer
   op een rijtje
Effectenanalyse FBP
Aanvragen machtiging FRS
Ontheffingsteksten
Contactinformatie
Fotoboek
Zoeken
Links
Jaarverslagen
Nieuws
 
Het laatste nieuws
Nieuw op website
Welkom
 
Welkom
Geschreven door Faunabeheereenheid   

Notitie Jachtverbod vanwege vogelgriep    >>>>>>

Hartelijk welkom op de website van de Faunabeheereenheid Noord-Holland.


Klik voor het laatste nieuws, het Faunabeheerplan en direct aanvragen van een machtiging op de knoppen hierboven.

Introductie
De wetgever heeft samenwerkingsverbanden van jachthouders (FBE’s) in het leven geroepen die als taak hebben uitvoering te geven aan het faunabeleid.
De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) is een door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland erkende organisatie om het rijks- en provinciaal beleid op het gebied van beheer van diersoorten en het bestrijden van schade uit te voeren.
Het bestuur van de FBE wordt gevormd door afgevaardigden van: Federatie Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Kon. Nederlandse Jagersvereniging, Landschap Noord-Holland, LTO, NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Gemeentewaterleidingen Amsterdam en het Goois Natuurreservaat. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter.
De FBE heeft het beleid uitgewerkt in een Faunabeheerplan.
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft dit faunabeheerplan op 21 december 2004 goedgekeurd.


Waarom, wanneer en door wie?
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten, in werking getreden.
Daar waar belangen (in de wet genoemd) dreigen te worden of worden geschaad, kan worden afgeweken van deze bescherming. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van de betreffende diersoort kan ontheffing ex art. 68 van de Flora- en faunawet worden toegepast.
De wet verlangt dat dit op een planmatige en effectieve wijze gebeurt. Gedeputeerde Staten heeft de FBE ontheffing verleend om de maatregelen -genoemd in het Faunabeheerplan- uit te voeren. De FBE kan personen voor het gebruik van de ontheffing machtigen. Op deze wijze worden de maatregelen, genoemd in het plan, uitgevoerd.

Wat biedt deze website u?
U heeft in deze website toegang tot de tekst van het Faunabeheerplan. U kunt dit plan per diersoort inzien.
U heeft inzage in de ontheffingen en de tekst van de ontheffing, zoals deze aan de FBE is verstrekt.
U kunt het Faunabeheerplan raadplegen en beoordelen of u in aanmerking komt voor het gebruik van de ontheffing.
U kunt als uw belang wordt geschaad "on line" de aanvraag om machtiging invullen, uitprinten en na het plaatsen van uw handtekening het formulier naar de FBE sturen.

Deelnemers in FBE

Inloggen